Verksamhetsplaner och aktuell verksamhetsberättelse

Luckan UngInfos verksamhet förverkligas tack vare offentlig och privat finansiering samt samarbeten med andra organisationer.

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen är godkänd i styrelsen för Föreningen Luckan r.f. 29.9.2023.

Beredning: UngInfo-teamet

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsrapporten täcker olika aspekter av verksamheten som utförs av Luckan UngInfo. Rapporten innehåller en diskussion om det ökande trycket på svenskspråkigt ungdomsarbete på grund av kriser och deras efterverkningar i världen. Rapporten beskriver också den svenskspråkiga befolkningen i Finland och de faktorer som utgör drivkrafterna bakom Luckan UngInfos arbete. Rapporten ger en översikt över de kvalitativa och kvantitativa målen för 2023, liksom Luckan UngInfos deltagande i NUOSKA-kompetenscentret.

Riktlinjerna för Luckan UngInfos arbete diskuteras också, vilka inkluderar ungdomsdeltagande, hållbarhet, tillgänglighet och utvärdering. Rapporten ger detaljer om Luckan UngInfos olika digitala stöd- och vägledningstjänster, regionala informations- och vägledningstjänster och arbete i skolor. Även evenemang för unga, informationskampanjer och professionell utveckling för personal inom ungdomssektorn diskuteras. Dessutom täcker rapporten marknadsförings- och informationsinsatser, administration, personal, finansieringsansökningar och arbetsoperationer.

Verksamhetsberättelse 2022

Under 2022 hade Luckan UngInfo hög efterfrågan på sina tjänster och nådde ut till över 11 000 ungdomar och unga vuxna genom olika vägledningar, skolbesök och informationstillfällen. Stödsamtalen på chatten Ärligt talat ökade kraftigt till 4633 samtal under året, och fokuset låg på ärenden kring psykisk ohälsa, sociala utmaningar, stress, ensamhet och frågor kring identitet och sexualitet. UngInfo kunde erbjuda föreläsningar och workshoppar som nådde ut till närmare 3330 elever. Verksamheten fick finansiering för utvecklingsprojektet Ung i Åboland och projektet Digitalt stöd i Vasa för att främja ungas psykiska hälsa i efterdyningarna av pandemin. En ny navigeringstjänst för unga på webben, Hitta rätt, utvecklades.

Totalt sett deltog 11 785 unga aktivt i UngInfos verksamhet under året.

Skip to content