Utvecklingsprojekt

Luckan UngInfo driver och medverkar i olika utvecklingsprojekt som stödjer verksamhetens syfte. Läs mer om aktuella och tidigare utvecklingsprojekt nedan.

Pågående projekt:

Stöd för ungas psykiska hälsa i Åbo

Främjandet av ungas psykiska hälsa med hjälp av digitalt stöd och lågtröskeltjänster i Åboland 2022-2023

Projektet Ung i Åboland samt de många samarbetsmöten pekade på ett behov av särskilt förebyggande insatser för svenskatalande unga i Åbo. Därför ansöktes det och erhölls understöd för en fortsättning på projektet i form av en satsning för att medvetandegöra och tillgängliggöra Unginfos tjänster i Åbo och Åboland.

Digitalt stöd i Vasa

Det ettåriga projektet Digitalt stöd i Vasa startades upp under sommaren 2021. Projektets mål är att stödja ungas psykiska hälsa under pandemin och dess efterverkningar genom olika regionala satsningar i Vasa. På så sätt vill vi underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.

Avslutade projekt:

Ung i Åboland (2020-2022)

Ung i Åboland är ett tvåårigt projekt som startade under hösten 2020. Projektets syfte är dels att tillgängliggöra lågtröskeltjänster för unga på svenska, dels att skapa en hållbar struktur för att svara på ett likvärdigt och kvalitativt utbud av svenskspråkiga informations-, stöd- och vägledningstjänster för unga i Åbo med omnejd. Projektet är finansierat med privata medel.

På samma linje (2018–2020)

Projektet På samma linje arbetade för respekt och jämlikhet inom idrotts- och ungdomsorganisationer. Projektet drevs av Luckan och Finlands svenska idrott (FSI) med finansiering från Europeiska socialfonden.

Under projekttiden togs bland annat en rad guider och stödmaterial fram som stöd för organisationernas likabehandlingsarbete samt för att nå ut till nya målgrupper. Arbetet fortsätter inom FSI:s projekt Barn och unga på samma linje.

Stora komet (2016–2019)

Stora komet var ett projekt med syfte att stärka den svenskspråkiga vägledningen i Nyland, med fokus på att stödja unga i kritiska övergrångsskeden och att synliggöra svenskspråkiga vägledningstjänster.

Projektet drevs av yrkeshögskolan Novia (projektägare), Luckan, yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstituten Prakticum och Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

Skip to content