Yrkesgrupper inom social- och hälsovårdssektorn – vem gör vad och hur kontakta dem?

Vet du vem du skall kontakta när och vilken yrkesgrupp som gör vad? Det finns många professioner inom social- och hälsovården, vilket gör att det kan vara svårt att veta vem man skall kontakta vid olika utmaningar i livet. Det kan också kännas klurigt att veta hur man skall söka sig till vård och veta när man behöver en remiss eller ett utlåtande. Här kommer en överblick på vad kuratorn, psykiatriska sjukskötaren, socialarbetaren, terapeuten, psykologen, psykiatern och psykoterapeuten gör, när och hur man kan kontakta dem.

Kurator

Är oftast utbildad till socionom eller socialarbetare och arbetar främst med psykosocialt arbete. Kuratorn arbetar i skolan och finns till främst för eleverna, men även för föräldrar och lärare. Skolkuratorn är skolans socialarbetare vilket betyder att det är en extra vuxen på skolan som jobbar för att främja elevernas hälsa. Med skolkuratorn kan man tala om vad som helst som man behöver en vuxens syn på eller stöd i, stora eller små funderingar eller saker man oroar sig för. Det kan handla om problem hemma, sömn- eller andra rutinsvårigheter eller att man känner sig ensam. Man kan också tala med skolkuratorn om man oroar sig över en vän eller klasskamrat. Om man har något som man skulle villa prata om kan man boka tid hos skolkuratorn genom att ringa, skicka sms, mail eller gå och knacka på skolkuratorns dörr i skolan.

Psykiatrisk sjukskötare

Är en sjukskötare som har specialiserat sig inom psykiatri. Till den psykiatriska sjukskötarens mottagning kan man komma om man behöver någon att prata med eller om man är orolig för sitt eget eller någon annan persons mentala mående. Sjukskötaren kan också kontaktas vid olika slag av kriser och psykisk ohälsa eller sjukdom. Sjukskötaren gör en vårdbedömning och ordnar med fortsatt vård vid behov. Ingen remiss behövs. Psykiatriska sjukskötaren arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk vård, och kan finnas i skolor, arbetsplatshälsovården eller hälsocentralen (HVC). Det innebär insatser för att hjälpa patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det kan till exempel handla om att hjälpa med att hantera känslor av meningslöshet, att stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv och att hjälpa att hantera sin sjukdom och konsekvenser av den. Psykiatriska sjukskötaren kan man kontakta genom att ringa till HVC, eller ringa direkt till den psykiatriska sjukskötaren.

Socialarbetare

Är en skyddad yrkestitel och innebär en magisterexamen inom socialt arbete. En socialarbetare har mer ansvar och är högre utbildad än t.ex. en socionom. Skillnaden på en socialarbetare och socionom är att socialarbetaren har en magisterexamen inom socialt arbete medan en socionom har en YH- examen. En socionom arbetar mestadels med klientarbete och tar inga avgörande juridiska beslut medan en socialarbetare leder klientprocessen och koordinerar helheten samt ansvarar för skriftliga handlingar och tar avgörande juridiska beslut. Socialarbetaren är den man kan kontakta om man behöver hjälp med information om tjänster och förmåner, om man har konfliktsituationer i familjelivet, behöver råd och hjälp i uppfostringsfrågor, hjälp med uppgörandet av underhållsbidrag- eller vårdavtal. Socialarbetaren kan man också kontakta då barn, ungdomar eller familjer är i behov av hjälp, då den ekonomiska situationen är dålig eller om man behöver hjälp med missbruksproblem eller mental ohälsa. Socialarbete innebär arbete som stödjer förändring och som syftar till att tillsammans med individen, familjen och gemenskapen lindra svårigheter i en livssituation, stärka individens och familjens egna handlingsmöjligheter, öka deras delaktighet och främja gemenskapens sociala integration. Ingen remiss behövs för att kontakta en socialarbetare. Socialarbetare jobbar på många ställen inom samhället, både inom kommunen och tredje sektorn, bl.a. inom socialen, på sjukhus och hälsocentralen.

Terapeut

Titeln terapeut är inte en skyddad yrkestitel i Finland, det betyder att vem som helst kan bedriva terapi. Det betyder dock inte att terapier är onödiga eller lurendrejeri, men om man själv anlitar en terapeut är det bra att kolla hens behörigheter. Ordet terapi kommer från grekiskan och betyder bland annat vårda eller bota. Med andra ord betyder att gå i terapi att få någon form av vård eller behandling. En terapeutisk behandlingen riktar sig till någon form av hälsoproblem eller psykiskt besvär. Det finns många olika typer av terapier. Några exempel är fysioterapi, kemoterapi, konstterapi och psykoterapi. Till många av exemplen behövs det en remiss eller ett utlåtande, beroende på vilken terapi man är i behov av.

Psykolog

En psykolog har en bredare utbildning än en kurator. En psykolog är specialiserad på människans psyke och mänskligt beteende. En psykolog arbetar med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden. Det kan handla om exempelvis samtal kring relationer, utveckling, äktenskap eller det egna jaget. Man kan också komma till psykologen om man har nån form av kris, då får man stöd och hjälp att hitta tillbaka till ett fungerande liv. En psykolog har inte rättighet att ställa en diagnos, skriva ut läkemedel eller sjukledighet, till detta behöver man vara läkare eller psykiater. Psykologen kan dock undersöka lämpligheten för en diagnos genom olika test. Ingen remiss behövs för att träffa psykologen. Psykologer jobbar bl.a. på skolor, HVC och privata mottagningar. Skolpsykologen kan man kontakta genom att ringa eller gå och knacka på skolpsykologens dörr. Man kan också ringa till HVC och boka en tid till psykologen.

Psykiater

En psykiater har en utbildning som läkare i grunden och har sedan specialiserat sig på hjärnans funktion och sjukdomar. En psykiater har en medicinsk förståelse för psykiska sjukdomar, medan psykologer fokuserar mer på en psykologisk förståelse av människan. Jämfört med psykologer och psykoterapeuter arbetar en psykiater med psykofarmaka och med medicinska förklaringsmodeller för att behandla psykisk ohälsa. En psykiater har rättighet att skriva ut läkemedel, sjukledighet och skriva utlåtande för psykoterapi eller annan behandling. För att träffa en psykiater behövs det en remiss, vilket du kan få via t.ex. HVC, skolläkaren eller arbetshälsovården.

Psykoterapeut

Psykoterapeut är en skyddad titel och övervakas av Valvira. En psykoterapeut har en tidigare utbildning inom social- och hälsovården och har efter tillräcklig arbetserfarenhet och studier i psykologi kunnat ansöka om att få studera till psykoterapeut, vilket i sin tur är en 3,5 årig utbildning. I psykoterapi behandlas psykiska problem som påverkar livet med psykologiska metoder. Psykoterapin kan fokusera på inre psykiska problem, då tyngdpunkten i behandlingen ligger på samtal eller så kan samtalen kombineras med olika praktiska metoder, såsom hemuppgifter och rollövningar för inlärning av nya handlingssätt. Psykoterapin kan vara kortvarig och fokusera på behandling av ett visst problemområde som man kommit överens om tillsammans eller så kan det vara långvarig behandling som pågår i flera år som är mer djupgående. En psykoterapeut skriver inte ut läkemedel eller sjukledighet utan ger djupgående samtal kring orsakerna till att man har sökt sig till psykoterapi. Målet är större självkännedom och bättre redskap att hantera sin vardag. Man söker sin terapeut själv eftersom det är viktigt att hitta rätt personkemi och en psykoterapeut med lämplig inriktning. Man kan få ersättning från FPA för kostnaderna men då behöver man få ett B- utlåtande från en läkare. Man kan också själv betala terapin och då behövs inget läkarutlåtande. Psykoterapeuter arbetar inom specialsjukvården och ofta på privata mottagningar.

Dessa yrkesgrupper har olika utbildning och kunskap inom olika områden och därför är det viktigt att de samarbetar med varandra. Ofta kan man behöva träffa flera av dessa yrkesgrupper för att kunna få en så bra och stödjande vård som möjligt.

B-utlåtande är ett omfattande läkarutlåtande om en persons hälsotillstånd. Ett B-utlåtande kan man få genom att boka en tid hos läkaren. En tid kan bokas genom att ringa till HVC.

Här kan du läsa mer om yrkesrättigheter och skyddade yrkestitlar: valvira

På Psykporten för unga kan man läsa mer om vem man kan kontakta och hur det går till. Man kan även fylla i en tabell om vilken sorts hjälp man behöver och vilken ort man bor på, då kommer det upp en lista på vilka tjänster som finns inom området: Psykporten för unga