Socialvård för dig över 18 år

Vad gör man då man är över 18 år gammal och behöver hjälp med att ta hand om sitt eget liv, har svårt att hitta en meningsfull vardag eller livet har krisat till sig? När barnskyddet inte mera finns som stöd, vad gör man då man är orolig över en annan vuxen persons livshantering, missbruk, utkomst eller barn?

Personer över 18 år räknas som vuxna och har inte mera har tillgång till barnskyddets stödtjänster, men socialvård ordnas också för vuxna.

Socialvård betyder socialservice och stödtjänster var man främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, delaktighet och trygghet. Hemkommunen ansvarar för att ordna socialvårdstjänster.

Hur och när kan man kontakta socialvården?

Vuxensocialarbetet är till för personer som fyllt 18 år. Socialservice ordnas om man behöver stöd för att klara det vardagliga livet, när man vill göra en förändring i sitt liv, om man är i behov av ekonomiskt stöd eller stöd för boende, för att förhindra marginalisering och främja delaktighet, stödbehov på grund av våld eller annan illabehandling, stödbehov på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller sjukdom. Man kan också kontakta vuxensocialvården vid plötsliga krissituationer såsom skilsmässa, separation, dödsfall eller om en eldsvåda förstört all din egendom.

Man kan antingen ringa kundrådgivningen eller lämna in en kontaktbegäran via nätet, beroende på systemet i sin hemkommuns socialvård. Man kan också bli hänvisad till socialvård via andra tjänster eller så kan myndigheter eller andra personer göra en orosanmälan så att socialarbetaren tar kontakt med personen ifråga.

Hur går processen till då en orosanmälan kommer in?

En anmälan för en vuxen person i behov av socialvård kan göras ifall man är orolig över en vuxen person. Exempelvis om personen inte verkar kunna sköta om sig själv, sin ekonomi eller sin säkerhet. När en orosanmälan är gjord, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet. Brådskande service skall ordnas direkt.

Då en orosanmälan har kommit in, försöker socialen nå personen via telefon för att kolla läget. Man kan också försöka nå personen via epost ifall personen inte svarar i telefonen. I brådskande fall kan man rycka ut och besöka personens hem. När man får tag i personen, brukar man ha ett samtal för att göra första kartläggningen av läget och diskutera varför en orosanmälan har kommit in. Vid behov erbjuder man hjälp från socialen, som innebär bedömning av servicebehovet, som är ett längre inbokat samtal. Under samtalet kommer man överens om stödåtgärder för personen och bestämmer hur vuxensocialen på bästa sätt kan ge hjälp och stöd.

Ett klientskap inom vuxensocialarbete är alltid frivilligt. Ifall det har kommit in en brådskande orosanmälan eller en person helt klart inte kan bo själv, kan polisen eller hemvården kopplas in, men det innebär inte automatiskt ett klientskap inom vuxensocialen.

 Hur går processen till då man själv söker sig till socialvård?

Efter att man själv har satt en kontaktbegäran till socialvården, blir man kontaktad av en socialarbetare eller socialhandledare som vill veta hur situationen ser ut och göra en första bedömning om vuxensocialen har lämpligt stöd att erbjuda. Man kan också bli hänvisad till en annan instans som är lämpligare för sina utmaningar. Ifall vuxensocialen är rätt stödinstans så bokar man in ett möte för bedömning av servicebehovet. Detta möte kan vara på vuxensocialen eller hemma hos personen. Under mötet diskuteras stödbehoven och man utarbetar en plan på stödåtgärder. Detta skrivs in i en klientplan som man får hem till sig. Det kan ofta handla om socialhandledning, då man får träffa en socialhandledare mellan jämna mellanrum som hjälper med exempelvis kontakt och utredning av service, upprätthållande av vardagsrutiner, kontakt till FPA, sjukvård mm. Hur planen ser ut, beror på personens livssituation och behov.

Hurdant stöd kan erbjudas till en person i åldern 18-29?

En person i åldern 18-29 kan få stöd med vardagen, allt från vardagsrutiner till frågor gällande boende, arbete, sysselsättning, motivation, svårigheter med ekonomin eller socialt stöd. Man kan få stöd om man är orolig över sitt eget eller en närståendes beroende eller missbruk. Man kan också få hjälp om man har problem med boendet eller om man är i behov av rådgivning om socialservice och socialskyddsförmåner, eller ifall man är i behov av beslut om kompletterande och förebyggande utkomst stöd. Vuxensocialen erbjuder även hjälp då det finns faktorer som orsakar otrygghet i livet, såsom våld och illa behandling.

Socialjouren är öppen dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig social hjälp. Man kan ringa socialjouren i brådskande och oväntade krissituationer var man behöver brådskande hjälp, när man är oroad för ett barn och vill göra barnskyddsanmälan, i familjevåldssituationer, i akuta situationer där en person inte klarar sig ensam hemma eller i andra sociala nödsituationer.