Stöd för ungas psykiska hälsa i Åboland

Främjandet av ungas psykiska hälsa med hjälp av digitalt stöd och lågtröskeltjänster i Åboland 2022-2023

Projektet Ung i Åboland samt de många samarbetsmöten pekade på ett behov av särskilt förebyggande insatser för svenskatalande unga i Åbo. Därför ansöktes det och erhölls understöd för en fortsättning på projektet i form av en satsning för att medvetandegöra och tillgängliggöra Unginfos tjänster i Åbo och Åboland. Tjänsterna innebär både fysiska träffar utöver de digitala stödtjänsterna till svenskspråkiga unga som ger unga verktyg att ta hand om sitt välmående i vardagen och i samband med kriser. Ärligt talat-chatten erbjuder anonymt samtalsstöd av psykolog och andra professionella handledare fr.o.m. september 2022 30 timmar i veckan för unga i åldern 13-29 år. Våga Fråga-tjänsten erbjuder svar på ungas frågor av experter. Unginfos vägledning ger stöd i livets alla frågor, såväl digitalt som via IRL-möten.

Med hjälp av samarbeten i Åbonejden med elevkårer, styrelser och elevvårdspersonal ska fler unga få tillgång till dessa lågtröskeltjänster. Även en tyngdpunkt finnas på nätverkssamarbetet mellan professionella, för att tryggt kunna slussa de unga vidare till diverse specialkunnande, inte minst genom användningen av den digitala servicehandledningstjänsten Hitta Rätt.

Ta kontakt!

Jannike Rosenholm är projektledare för Ung i Åbo. Du når henne per e-post jannike.rosenholm(a)luckan.fi och telefon +358 50 543 3024.

Om andra projektet: