Förändringar kring kompetenscenter för denna period

Luckan Unginfo utsågs i samarbete med Folkhälsans förbund som nationellt kompetenscenter av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för åren 2018–2019. Fokusområdet var informations- och rådgivningstjänster samt digitalt ungdomsarbete med betoning på det svenska. De ”gamla kompetenscentren” i sin helhet avslutades i utgången av 2019.

Nya riktlinjer och fokusområden för kompetenscenter fastställdes i slutet av december 2019 av statsrådet. Det baserade sig på det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO 2020–2023), vilket är ett tväradministrativt program som godkänns vart fjärde år. Syftet med kompetenscentren definieras: ”att utveckla och främja kompetensen på ungdomsområdet samt stödja sakkunnig- eller andra tjänster genom att producera, sammanställa, nyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik” (citat från UKM:s hemida)

I början av året kunde organisationer (separat eller i form av kluster) ansöka om rätten att verka som kompetenscenter för tiden 2020–2023. Fokusområdena är följande:

1. Ungdomsarbete i kommunen

2. Lägesbilden och genomslaget i fråga om organisationer på ungdomsområdet

3. Delaktighet och påverkan

4. Riktade ungdomsarbete

5. Digitalt ungdomsarbete

6. Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter

De nya kompetenscentren godkändes den 5 mars 2020 av UKM. De svenska organisationerna – Folkhälsans förbund, Luckan, Helsingfors univesitet/statsvetenskapliga fakultet/socialt arbete och Åbo Akademi – valde att koncentrera sig på ETT fokusområde, nämligen på ungdomsarbete i skolor och läroanstalter.

Den ursprungliga planen var att dessa organisationer tillsammans skulle verka som kompetenscenter i form av samarbetskluster, även med en koordinerande roll rörande det svenska arbetet. Dock godkände UKM bara sex kompetenscenter och de svenskspråkiga organisationerna har inget eget kluster, utan verkar tillsammans med många finska parter med Sydöstra Finlands yrkeshögskola Juvenia som huvudman. Tanken är att alla kompetenscenter även inom sina specifika områden skall ta sig an den svenskspråkiga målgruppen och dess behov, men att kompetenscentret inom skolor och läroanstalter har ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet mellan alla kompetenscenter. Denna koordinerande uppgift har Folkhälsans förbund.

Anslagen för kompetenscentren i sin helhet är sammanlagt 4,6 miljoner och UKM beviljar bidrag för ett år i taget.

För Luckan Unginfos del betyder detta i praktiken att vårt arbete att fortsätta kunna erbjuda IRV-, och digitala tjänster för unga samt fortbildning för professionella för tillfället åtminstone är öppet. Tack vare vissa riktade bidrag har Unginfo kunnat hålla öppet sina digitala tjänster under vårterminen. Detta är vi speciellt glada över under denna tid av social distansering och karantän.

 

Jessica Lerche