Den europeiska stadgan för ungdomsinformation nu översatt till svenska

Sedan 1993 har den europeiska organisationen för ungdomsinformation ERYICA arbetat med sin European Youth Information Charter. Målet är att stödja professionella genom att utarbeta riktlinjer, minimistandard och kvalitetskriter för ungdomsinformation.

Luckan UngInfos Julia Hemgård och Jessica Lerche har nu översatt riktlinjerna till svenska i Den europeiska stadgan för ungdomsinformation.

Principer för kvalitativ ungdomsinformation:

1. SJÄLVSTÄNDIG
1.1 Informationen som erbjuds är omfattande, ger en översikt av olika möjligheter och är baserad på ett flertal verifierade källor.
1.2 Informationen som erbjuds är oberoende av religiös, politisk, ideologisk och kommersiell inflytande.
1.3 Inga finansiella resursmedel för ungdomsinformationen kan äventyra tillämpningen av samtliga principer i denna stadga.

2. TILLGÄNGLIG
2.1. Servicen för ungdomsinformation garanterar jämlik tillgänglighet.
2.2. Servicen för ungdomsinformationen är lättillgänglig, attraktiv och synlig för unga människor.
2.3. Information för unga är begriplig för unga människor.

3. INKLUDERANDE
3.1 Servicen för ungdomsinformation är öppen för alla unga människor utan någon form av diskriminering.
3.2 Servicen för ungdomsinformation är gratis för alla unga människor.
3.3. Ungdomsinformationscenter med dess tjänster strävar efter att nå ut till alla unga människor, genom metoder som är effektiva och anpassade för olika grupper och dess behov.

4. BEHOVSBASERAD
4.1 Ungdomsinformationstjänster utgår från unga människors behov.
4.2 Den tillgängliga informationen täcker samtliga områden som berör unga människor.
4.3 Varje användare respekteras som en enskild individ och responsen som ges på olika frågor behöver anpassas individuellt i form av effektiva och anpassande arbetsmetoder.
4.4 Ungdomsinformationens strukturer möjliggör tillräckligt med personalresurser för att kunna garantera personligt stöd och service.

5. BERÄTTIGANDE
5.1 Servicen för ungdomsinformation ger unga människor förutsättningar till att fatta egna beslut (om sina liv) och fostrar till självständighet.
5.2 Ungdomsinformationsservice bistår unga med media- och informationskunskaper, så att de unga ska kunna agera tryggt och ansvarsfullt.
5.3 Tjänsterna för ungdomsinformation arbetar för ett aktivt medborgarskap och deltagande.

6. DELTAGANDE
6.1 Unga människor deltar i produktionen, spridningen och evalueringen av ungdomsinformation, på olika nivåer och i olika former.
6.2 Service för ungdomsinformation erbjuder plattformar för kamratstödstödjande aktiviteter (peer to peer)
6.3 Unga människor uppmuntras till att ge respons som en integrerad del av den fortlöpande utvecklingen av serviceproduktionen av ungdomsinformation.

7. ETISK
7.1 Ungdomsinformationsservicen respekterar unga människors rätt till privatliv, konfidentialitet och anonymitet.
Ungdomsinformationstjänsterna bidrar till en trygg miljö för unga människor.
7.2 Kriterier för valet av information är att den är offentlig och (lätt)förståelig.
7.3 All information som produceras och sprids är korrekt, fullständig, uppdaterad och verifierad.

8. PROFESSIONELL
8.1 Ungdomsinformationsservicen erbjuds på ett professionellt sätt och av utbildad personal.
8.2 Ungdomsinformatörer besitter (nödvändiga) kunskaper om media och information
8.3 Ungdomsinformatörer samarbetar med relevanta aktörer för att lyfta fram behov, synergieffekter, dela erfarenheter och synliggöra ungdomsinformationen.
8.4 Ungdomsinformatörer samarbetar lokalt, regionalt, nationellt, på europeisk och internationell nivå, och utbyter kunskap och god praxis.
8.5 Ungdomsinformatörerna säkerställer att unga människor har kunskap och färdigheter att använda sig av de digitala tjänster som är avsedda för dem.

9. PROAKTIV
9.1 Ungdomsinformationstjänsten är innovativ vad gäller valet av strategier, metoder och verktyg för att nå ut till unga människor.
9.2 Ungdomsinformatörerna är medvetna om ny utveckling, relevant lagstiftning och håller sig uppdaterade gällande trender bland unga människor.
9.3 Ungdomsinformatörerna är proaktiva aktörer vad gäller bevakning av media och information för att säkra att
ungdomsinformationen som synliggörs är av god kvalitet.