Ungdomars intresse för politik har ökat

Resultaten av Nuorisobarometri/Ungdomsbarometern – som bygger på telefonintervjuer med 1900 ungdomar i åldern 15-29 år – visar på ökat intresse för politik och samhällsfrågor.

2/3 av de som deltagit i barometern uttrycker ett visst intresse för politik. Ämnen som klimatfrågor, utbildningsfrågor,  Trump  engagerar..Det politiska intresset mellan könen varierar inte.  Ju högre utbildning desto större intresse för politik och att rösta i val–  icke en bra grund för demokrati i samhället. Dock så finns det likaväl ett samband med låg hushållsinkomst,  marginalisering, tillhörande av minoritet för politiskt intresse. Förtroendet för samhällsinstitutioner såsom polisväsendet, rättssystemet är även stark.  2/3 av deltagarna ser att EU medlemskapet för Finland är av  nytta. Unga ser överlag positivt på ett mångkulturellt samhälle.

Resultaten presenterades 12.3 i Europasalen av forskarna  Sami Myllyniemi och Tomi Kiilakoski från Ungdomsforskningscentralen.#nuorisobarometri

Jessica Lerche