Nyhetsbrev 2/2018

LUCKAN UNGDOM
Ungdomsakademin Luckan – Nyhetsbrev 2/2018

Luckan ger ut ett månatligt nyhetsbrev där vi puffar om vad som är på gång rörande ungdomsverksamhet. Detta är bara axplock. Tipsa gärna om vad ni vill föra fram till [email protected].

 

FÖRENINGEN LUCKAN RF:S SAMMANSLUTNING HAR ERHÅLLIT KOMPETENSCENTERSTATUS FÖR ÅREN 2018–2019

Undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 19 § i ungdomslagen (1285/2016) kompetenscentren på ungdomsområdet har gett rätt till statsbidrag till tolv sökanden varav Luckan är en, som verkar på svenska. De tolv kompetenscentren bildar en helhet som stöder verkställandet av målen i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken i vårt land; Nuorten Akatemia, Esbo stad, Nationella verkstadsföreningen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland och Föreningen Luckan, till Finlands Ungdomssamarbete Allians, Finlands Scouter, Ungdomsforskningssällskapet, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT samt till Uleåborgs, Lahtis och Helsingfors stad.

Målsättningarna är att:

–        Varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem

–        De ungas sysselsättningsfärdigheter har stärkts

–        De ungas möjligheter till delaktighet och att påverka ska utökas

–        Allt färre unga har mentala problem, tack vare det förebyggande arbetet.

–        Varje ung person får tillräckligt med information och annat stöd för ett självständigt boende

Motiveringen för uppdraget för Luckan är:

Det finlandssvenska ungdomsarbetet har särskilda särdrag i jämförelse med det finskspråkiga ungdomsarbetet vad gäller arbetssätt och samarbetsformer. Synlighet och likvärdig tillgänglighet av tjänster för unga på svenska har framkommit som en utmaning. Föreningen Luckan rf:s sammanslutning arbetar med att stärka kompetensen, tjänsterna och samarbetet inom ungdomsarbetet på svenska. Speciellt med beaktandet av att stärka samarbetet mellan den offentliga sektorn och medborgarorganisationerna.

Varje kompetenscentrum har ett fokusområde. Luckans område är ungdomsarbete på webben samt  informations- och rådgivningstjänster för unga. Det handlar om främjande av användningen av digitala metoder inom ungdomsarbetets olika delområden och utveckling av kompetensen inom det digitala ungdomsarbetet samt stöd till informations- och rådgivningstjänsterna för unga.

Arbetet utförs i samarbete med de lokala Luckorna i södra Finland, Folkhälsans Förbund samt med övriga finlandssvenska organisationer. Samarbete kommer även att ske med det nationella kompetenscentret Koordinaatti i Uleåborg.

Bidraget som erhölls för centret för år 2018 är 300 000 euro.

”Vi är väldigt glada över erkännandet och ser fram emot att ytterligare kunna utveckla och förbättra  tillgången av svenskspråkiga informations- och rådgivningstjänster riktat till unga och till de som arbetar med unga på svenska i landet. Enligt en färsk nationell ungdomsutredning som vi har utfört 2017, som riktat sig till ungdomsorganisationer och ungdomsanställda i kommuner, framkom det av svaren att ungdomsinformations-, rådgivnings- och webbtjänster är rätt okända och att det finns ett behov av ökat kunnande om ungdomsarbete via nätet. Här hoppas vi att med hjälp av Kompetenscentret kan förbättra tillgången av tjänster och kompetensen inom området“ säger Jessica Lerche på Luckan, som ansvarat för ungdomsutredningen.

I praktiken kommer arbetet att ske i tätt samarbete med Luckorna i södra Finland, Folkhälsans Förbund samt Koordinaatti. För tillfället är verksamheten i full planering och tre befattningar är lediganslagna. Jessica Lerche koordinerar verksamheten.

 

HUR ÄR LÄGET MED UNGDOMSVERKSAMHETEN PÅ SVENSKA I FINLAND? – DEN PINFÄRSKA UNGDOMSUTREDNINGEN GER SVAR PÅ FRÅGOR

Enligt grundlagen ska svenskspråkiga ungdomar vara jämställda med de finskspråkiga i fråga om samhällstjänster och tillgång till aktiviteter på svenska. Är det så? Får ungdomar det stöd och den hjälp de behöver på sitt modersmål?

I nationella utredningar om ungdomsfrågor särskiljer man inte de två språkgrupperna. Förutom enskilda rekommendationer och mindre undersökningar på svenskspråkigt håll, har det tidigare inte funnits faktaunderlag i frågan. Nu vet vi mer.

Luckan ansökte och beviljades bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att utreda frågan. I utredningen deltog tredje sektorns landsomfattande, regionala och lokala strukturer, ungdomsverkstäder samt representanter för kommunala, regionala och statliga myndigheter. Resultatet av enkäter och intervjuer finns nu att läsa i en digital lunta på över 150 sidor. http://helsingfors.luckan.fi/publikationer

Utbudet av tjänster och aktiviteter på svenska varierar stort. Skillnaderna beror inte enbart på skillnaden mellan stad och landsbygd, utan är också beroende av antalet svenskspråkiga i respektive kommun eller stad. I utredningens enkätsvar utkristalliserades ändå vissa gemensamma nämnare, bl.a.

– oro för hur sote och landskapsreformen kommer att påverka ungdomsverksamheten på svenska för tredje sektorns aktörer

– behov av mer samarbete på det svenskspråkiga organisationsfältet, dock inte enligt gammal förbundsmodell, utan i stället genom

– bättre informationsutbyte mellan strukturer om utbudet av tjänster för ungdomar

– mer kunskap, bättre synlighet och utbyte av information om digitalt ungdomsarbete

 

INBJUDAN Frukostseminarium om utredningen den 23 april kl 9.30

Den 23 april kl. 9.30–12.00 inbjuder Luckan till ett frukostseminarium där vi vill  öppna diskussionen om förbättringar och åtgärder ytterligare vad gäller ungdomsarbete på svenska i vårt land. Jessica Lerche och Oscar Ohlis presenterar resultaten och direktör Georg-Henrik Wrede kommenterar. Hjärtligt välkomna. Vi bjuder på lätt frukost fr.o.m kl 9.30, och seminariet inleds kl. 10.00.

Anmälan senast 19 april till [email protected], referens Inbjudan 23.4.

Adress Luckans Veranda, Georgsgatan 31. För mer info vänligen kontakta [email protected]

 

AKTUELLA BIDRAG ATT SÖKA

Luckans tjänst Fyrk.fi samlar hjälper dig att navigera bland stipendier och understöd. Nedan följer ett axplock av ansökningar som är aktuella under våren:

 

  • Nu kan man söka Europeiska socialfrondens (ESF) medel inom programmet “Kunnande genom att engagera”. Projektet vill befrämja sektoröverskridande samarbete mellan ungdom, idrott och kultur. Sista ansökningsdag är 23.3.

    Osuma  fungerar som som ett paraply för de projekt som förverkligas via åtgärdsprogrammet Kunnande genom att engagera. Se aktuella projekten på Osumas sida: http://osuma.metropolia.fi/sv/projekten/ För mer info och intresse för att söka medel, vänligen kontakta [email protected]

 

LUCKANS FORTBILDNINGAR FÖR PROFESSIONELLA I UNGDOMSSEKTORN

Mördarens apa – teaterpjäs och normmedveten workshop för professionella i ungdomssektorn

4.4, 5.4 och 6.4 kl. 10–17 på Unga Teatern – Klobbskogsvägen 9, Esbo

Ungdomsakademin och Unga teatern ordnar för första gången tillsammans en fortbildning om normmedvetenhet för professionella som jobbar med barn och ungdomar. Heldagsutbildningen består av pjäsen Mördarens apa samt workshoppar om normmedvetenhet i teori och praktik.


Fair Sex
Torsdag 12.4 kl. 16–18 på Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7 (vån.1 sal 103), Åbo
Torsdag 19.4 kl. 16–18 på Grand-Luckan, Biskopsgatan 28, Borgå
Tisdag 24.4 kl. 16–18 på Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt


Som vuxen är det viktigt att kunna tala med unga om sex och sexualitet. Vi vill ge verktyg att tala med unga på ett positivt och avslappnat sätt, samtidigt som man vågar närma sig lite svårare ämnen. Ungdomsakademin har länge jobbat med metoden Fair Sex, vars syfte är att främja positiva sexuella upplevelser och motverka sexualiserat våld. Utbildningen utgår från ett socialt perspektiv på sex, med fokus på kommunikation och lyhördhet som verktyg för att se till att ta hand om sig själv och andra i relationer, och undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Fair Sex har även en normmedveten inramning, vilket möjliggör att prata om sex på ett öppet och inkluderande sätt oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet utan att förstärka stereotyper. Föreläsningen riktar sig till såväl föräldrar som professionella som jobbar med unga.

 

Internet som forum för sexualbrott
Tisdag 8.5 på G18, Georgsgatan 18, Helsingfors – tidpunkt meddelas senare

Nina Rung (SE) är kriminolog och genusvetare med lång erfarenhet av normarbete och prevention av våld, och är speciellt inriktad på bemötande av unga som utsatts för sexualbrott. Föreläsningens fokus ligger på hur internet har påverkat sexualbrott, men även förmågan till motstånd samt hur vi tillsammans kan agera förebyggande. Arrangeras tillsammans med Folkhälsan, Krisjouren för unga och Barnavårdsföreningen

 

Kontakt

Hemsida: www.ungdomsakademin.fi

Facebook: www.facebook.com/ungdomsakademin

Instagram: @ungdomsakademin, @slutapanta

 

AKTUELLT FRÅN ANDRA AKTÖRER

Aktuellt från Föregångarna och ULA

I slutet av december meddelade Undervisnings- och kulturministeriet att arbetsverkstaden och resurscentret Föregångarna tillsammans med ULA (Nationella verkstadsföreningen TPY:s svenskspråkiga nätverk bestående av 13 arbetsverkstäder) beviljas 240 000 € för projektet ”Från hobby till jobb”. Projektet stöder ungas möjlighet att utveckla en hobby för att indirekt förkorta steget till studier eller jobb. Projektet pågår till år 2020 och har en stor betydelse i utvecklandet av Föregångarna och ULA-nätverket.

”Vi är enormt glada över att ha erhållit en så pass stor summa för detta spetsprojekt. Det visar att svenskspråkigt nätverkssamarbete har betydelse också på statlig nivå”, säger verksamhetsledare på Föregångarna Daniel Åkermark. Hobby för ungdomar kommer att lyftas fram under de kommande två åren i linje med regeringens hobbygaranti.

“Projektet vill väcka intresse för hobby- och fritidsverksamhet bland 1500 unga i riskzonen  och därmed förbättra arbetslösa ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden eller motivera dem till fortsatta studier eller aktiverande åtgärder. Unga från familjer i ekonomiskt utsatt läge och unga som tillhör en minoritet, såsom t.ex. invandrarunga, och unga med funktionsnedsättning prioriteras särskilt”, säger projektledare för ULA-nätverket Rainer Lytz. “Vi vill också motivera, förbereda och hjälpa unga att starta företag kring sin hobby och på samma gång träna upp den sociala kompetensen”, säger Lytz.

Folkhälsan Utbildning Ab (FHU), som upprätthåller Resurscentret Föregångarna och ULA Kompetenscenter, är sökande part och administrerar projektet. Samarbete kommer att ske med ungdomsverkstäder som finns inom ULA nätverket. Dessa ungdomsverkstäder kommer i kontakt med ca 750 ungdomar per år.

För mera information: Daniel Åkermark 050-913 1133 och Rainer Lytz 050-313 604

 

Se annat aktuellt som händer i landet på http://www.koordinaatti.fi/sv