Luckan utnämndes som kompetenscenter i form av samarbetskluster

Den 11 december 2017 godkände undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 19 § i ungdomslagen (1285/2016) kompetenscentren på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för åren 2018 – 2019.

Luckan erhöll status med inriktningen: Ungdomsarbete på webben samt informations- och rådgivningstjänster för unga.

Målsättningen är främjande av användningen av digitala metoder inom ungdomsarbetets olika delområden och utveckling av kompetensen inom det digitala ungdomsarbetet, stöd till informations- och rådgivningstjänsterna för unga.

Det slutliga beslutet beviljades den 2 februari och planeringen för upplägg pågår som bäst.

Kompetenscentret ska ansvara för utvecklingen av grund- och specialkompetensen på det område det företräder. Centret ska även producera, sammanställa och sprida information om målgruppen för det ungdomsområde det företräder, verksamhetsmiljöns nuläge och behov samt om ärenden som gäller ungdomspolitiken. Informationen riktas till aktörer och sammanslutningar inom ungdomssektorn, liksom till nätverket och undervisnings- och kulturministeriet.

Kompetenscentret skall ha tillräcklig beredskap och kompetens för att tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet delta i utvecklingen av det europeiska och internationella samarbetet kring ovannämnda fokusområden.

Kompetenscentret ska i sin verksamhet beakta behoven hos unga av olika kön, som tillhör olika språkgrupper samt unga med funktionsnedsättning jämte målen för en hållbar utveckling och främja en jämlik behandling av unga.

Mål åren 2018-2019 för kompetenscentren

Kompetenscentren bildar en helhet som stöder verkställandet av målen i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

innefattar följande ungdomspolitiska mål:

  • -Varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem,
  • -De ungas sysselsättningsfärdigheter har stärkts,
  • -De ungas möjligheter till delaktighetoch att påverka ska utökas,
  • -Allt färre unga har mentala problem, tack vare det förebyggande arbetet.
  • -Varje ung person får tillräckligt med information och annat stöd för ett självständigt boende

Kontakt:

Jessica Lerche tel. 050 3733925 eller per e-post [email protected]